مهدی ستوده خیرآبادی
مرمت و حفاظت بخشی از نقاشی‌های معبد هندوها در بندر عباس
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: