مهسا زمزم
مرمت و حفاظت ده سکه‌ی مفرغی متعلق به دوره‌ی الیماری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1389
استاد راهنما: محمد مرتضوی
نوشته‌های مرتبط: