علیرضا کریمی
مرمت و حفاظت دو نمونه سفال منطقه‌ی لما و بازسازی کاسه‌ی ایلخانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: محمود رشیدی
نوشته‌های مرتبط: