امیر قلعه‌جوزدانی
مرمت و حفاظت عکس (مرمت تعدادی عکس قدیمی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: اکبر عالمی
نوشته‌های مرتبط: