حمید نصرآبادی
مرمت و حفاظت نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: