سیدروح الله عبادی همت
مرمت و حفاظت یک جلد کتاب خطی (تعقیبات نماز)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر
نوشته‌های مرتبط: