مریم کوهشاری
مرمت و حفاظت یک ظرف فلزی لوله‌دار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: امید عودباشی
نوشته‌های مرتبط: