زهرا قنبری
مرمت و پاک‌سازی و طرح حفاظتی سرستون‌های بیستون
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: