ماری درودی
مرمت کاشی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1363
استاد راهنما: باقر آیت‌‌الله‌زاده شیرازی




نوشته‌های مرتبط: