علی نعمتی بابایلو
مرمت کتیبه‌های مقوایی و پارچه‌ای (‌با تکیه‌گاه مقوایی‌) مجموعه‌ی سیدحمزه تبریزی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: