احسان الهی میاوق
مطالعه، حفظ و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق داخلی مسجد کبود تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1391
استاد راهنما: محسن چاره‌ساز; محمد امینیان




نوشته‌های مرتبط: