دامون کریمی
مطالعه، مستندنگاری و مرمت دیوارنگاره‌ی شکارگاه ورودی کاخ عالی‌قاپوی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: