سهیلا غفاری
مطالعه بررسی، حفاظت و مرمت کتیبه‌ی تزئینی کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی
نوشته‌های مرتبط: