سعید سلیمان‌زاده
مطالعه‌ی تاریخی و تطبیقی و حفاظت و مرمت سه نمونه سفال مکشوفه از محوطه‌ی باستانی مسجد کبود
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: آناهیتا ساسانی
نوشته‌های مرتبط: