افسانه جبرئیل‌زاده کارگر
مطالعه‌ی حفاظتی مرمتی دیوارنگاری‌های مکتب قزوین، مرمت یکی از دیوارنگاری‌های عمارت چهل‌ستون (موزه‌ی قزوین)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: سیدمهدی مجابی
نوشته‌های مرتبط: