مسعود مختاری
مطالعه و بررسی، حفاظت و مرمت کاشی‌های نره‌ی گنبد بقعه‌ی بابارکن‌الدین در تخت فولاد اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: محمدکریم متقی
نوشته‌های مرتبط: