محمدعلی آقارحیمیان دستجردی
مطالعه و بررسی مقرنس کاشی‌کاری سردر بقعه‌ی هارونیه، مرمت قسمت‌های تخریب‌شده
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی
استاد مشاور: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: