محمدسعید ساعدی
مطالعه و بررسی نقاشی‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌ی تاریخی هفت‌تپه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حسام اصلانی; محمدحسن طالبیان
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: