امیررضا پورمقدم
معرفی روش‌های پاک‌سازی گل‌سنگ‌ها (پاسارگاد)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: محمدحسن طالبیان; حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: