فرامرز توکلی
مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: مصطفی حسین‌آبادی; علی‌اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: