ثریا ساعی
مقایسه‌ی تطبیقی شیوه‌های شستشوی سنتی و مدرن در قالی‌های قدیمی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: سوسن معتقد
نوشته‌های مرتبط: