بدری اثنی‌عشری
مهم‌ترین مقرنس‌های چوبی اصفهان و بررسی آسیب‌های موجود در آنها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی; شهلا ذبیحی; قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: