انسیه زندیه
نقاشی‌های دیواری دوره‌ی قاجار (مرمت نقاشی‌های خانه‌ی اخوان حقیقی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1362
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: