محسن قانونی
نگاهداشت و مرمت تابلوی رستاخیز حضرت مسیح ﴿ع﴾ مربوط به کلیسای وانک اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: