صفورا الیاسی
نگهداری و احیاء یک داس از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه‌ی ملی ایران باستان﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد; غلامرضا وطن‌خواه




نوشته‌های مرتبط: