احمد رهبری
هنر گچبری در معماری اسلامی (بناهای مذهبی قرن هشتم اصفهان)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1363
استاد راهنما: یوسف کیانی; رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: