حامد یونسی
پارشمن، حفاظت و مرمت آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1383
استاد راهنما: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: