محمدمهدی خسروی علیا
پاک‌سازی گلسنگ‌ها و پژوهشی بر پُرکننده‌های تَرک در پنجره‌ی (درگاهک) جنوب غربی کاخ تچر
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: