پیمان نعمتی
پاک‌سازی بخشی از نقش برجسته‌های ایلمایی، تخته سنگ شماره دو تنگ سروک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
نوشته‌های مرتبط: