علیرضا بهرمان
پروژه‌ی نقل و انتقال و مرمت آثار سنگین؛ مجموعه‌ی دوران اسلامی، موزه‌ی ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: ماندانا برکشلی
نوشته‌های مرتبط: