مجید دال
بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت یک اسکلت تاریخی مکشوفه از شهر سوخته
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
استاد مشاور: مهدی میری

چکیده: در این پروژه به حفاظت، پاک‌سازی و مرمت یک نمونه اسکلت انسانی مکشوفه در ترانشه‌ی (A1403.IUG;G) شهر سوخته پرداخته شد. در فصل اول موقعیت جغرافیایی شهر سوخته، محیط زیست منطقه، معماری شهر سوخته، گورستان، سابقه‌ی تاریخی کاوش‌های انجام شده و استخوان‌های تاریخی بدست آمده در این مکان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم خصوصیات ساختار استخوان، بافت‌های استخوانی و وظایف مهم استخوان در بدن انسان ذکر شده است. همین‌طور تقسیم‌بندی استخوان‌ها بر اساس شکل و خصلت استخوان‌های باستانی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم بافت‌های نرم و سخت، اسیدیته‌ی خاک، فعالیت‌های میکروارگانیسم‌های ساکن در خاک و شناسایی تمام استخوان‌های موجود در آسیب‌های وارده به آنها به صورت تفکیک‌شده در جدول های مورد نظر نشان داده شد. در فصل چهارم شناسایی شوره‌های کلریدی، کربناتی، فسفاتی، نیتراتی، سولفاتی و آزمون سوختن تر انجام شد. در فصل پنجم کار عملی پروژه به ترتیب، چیدمان اولیه بر اساس مطالعات و مشاهدات ابتدایی و جستجوی خاک قبر انجام شد و در ادامه مراحل پاک‌سازی و بازسازی کل استخوان‌ها انجام گرفت و در نهایت چیدمان پایانی استخوان‌ها جهت نمایش صورت پذیرفت، چیدمان پیشنهادی برای بهترین حالت نگهداری درون انبار موزه سایت شهر سوخته در نظر گرفته شد.نوشته‌های مرتبط: