دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه زابل

دانشکدهی هنر و معماری دانشگاه زابل

 این دانشکده در سال 1380 تاسیس گردیده است و علاوه بر رشتهی معماری، باستانشناسی و شهرسازی، از سال تحصیلی 82-81 در مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی اقدام به پذیرش دانشجو نموده و امروز به یکی از مراکز آموزشی مهم در این رشته تبدیل شده است