دانشگاه هنر

دانشگاه هنر

گروه مرمت دانشگاه هنر در پردیس اصفهان از سال ۱۳۵۵ آموزش در این رشته را در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته (با دو گرایش) آغاز نمود. پس از آنکه در سال 1379 پردیس اصفهان به عنوان دانشگاه هنر اصفهان تربیت دانشجو را ادامه داد، دانشگاه هنر مجدد در سال 1384بطور مستقل به ایجاد این رشته در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نمود.