دوفصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

دوفصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

 نشریه‌ی الکترونیکی دانش مرمت و میراث فرهنگی در واقع دوره‌ی جدید نشریه‌ای است که در سال 1383 با نام دانش مرمت، به عنوان نخستین نشریه‌ی تخصصی مرمت آثار و ابنیه تاریخی در کشور از طرف انجمن علمی دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان منتشر شد و در پاییز 1387 با تغییر ساختار در شیوه‌ی ارائه و محورهای اصلی، به صورت الکترونیکی در تارنمای دانشگاه هنر اصفهان منتشر گردیده و در حال ادامه فعالیت است.