دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

دوفصلنامهی مرمت و پژوهش

این دوفصلنامه به عنوان یکی از اولین نشریههای تخصصی در زمینه مرمت اشیاء و بناهای تاریخی یکی از منابع ویژه در این رشته به زبان فارسی میباشد. در حال حاضر این نشریه به صاحب امتیازی و سردبیری آقای حمید ملکیان، با رتبهی علمی- ترویجی به فعالیت خود ادامه میدهد