گروه مرمت دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

گروه مرمت دانشکدهی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

از اواسط دهه 70 خورشیدی با توجه به آغاز رویکردی سازنده نسبت به حفاظت آثار تاریخی کشور، در دانشکدهی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز که از اعتبار و سابقه ارزشمندی در امر آموزش دانشگاهی هنر برخوردار میباشد، تصمیم به ایجاد گروه آموزشی مرمت گرفته شد. تاسیس این گروه با هدف توسعه آموزش این رشته در سطح تحصیلات تکمیلی و به منظور تامین نیروی متخصص مورد نیاز کشور انجام شد. این مهم با استفاده از دانش و تخصص پژوهشگران میراث فرهنگی و مدرسین مجرب هنر و معماری مقیم تهران اتفاق افتاد. بنیانگذاران این گروه آموزشی – باقر آیتاللهزاده شیرازی، رسول وطندوست، محمدمنصور فلامکی و اسماعیل طلایی – همگی از چهرههای بسیار موثر در زمینه نظریه پردازی، مدیریت و اجرای مرمت در سطح بینالمللی و منطقه­ای بوده اند. به همین دلیل گروه آموزشی مرمت دانشکدهی هنر و معماری در مدتی کوتاه توانست جایگاه درخوری در روند آموزش مرمت در کشور بدست آورد، بطوریکه بسیاری از مدیران استانی و کشوری میراث فرهنگی و همچنین مسئولین مرمت موزههای شاخص کشور در حال حاضر از دانشآموختگان و مدرسین همین گروه آموزشی هستند. در کنار اعضاء هیات علمی برجسته، همکاری صمیمانهی تعداد زیادی از نخبگان حفاظت و مرمت و علوم مرتبط به عنوان مدرسین مدعو، نقطه قوت دیگر این گروه است که ثمرهی آن انتشار مقالات علمی_پژوهشی، ISI و ثبت اختراعات متعدد در زمینه کاربرد علوم و فناوری‌های مختلف بهویژه  نانوفناوری در مرمت بوده است. از سال 1388 با تاسیس آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت در مجموعه دانشکدهی هنر و معماری و تجهیز تدریجی آنها در سالهای اخیر علاوه بر پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز دانشجویان و کاهش مراجعات ایشان به خارج از دانشکده، امکان مناسبی برای همکاریهای پژوهشی با سایر پژوهشگران و دستگاههای مرتبط  نیز فراهم شده است. انجمن علمی مرمت آثار باستانی تشکل صنفی وابسته به این گروه آموزشی است که اعضاء آن از میان اساتید و دانشجویان رشتهی مرمت انتخاب شده و با دعوت از صاحب نظران مرمت خارج از دانشگاه و برگزاری  نشستهای تخصصی نقش بسزایی در گسترش پژوهشهای نظری مرمت داشته است. به رغم محدودیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مرمت، تعداد قابل ملاحظه­ای از دانشآموختگان این گروه آموزشی در حال حاضر به تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه­های داخل و خارج کشور اشتغال دارند. با توجه به پتانسیل موجود، گروه مرمت دانشکدهی هنر و معماری در نظر دارد در آینده نزدیک با همکاری گروه­های آموزشی مرتبط  از رشته­های علوم پایه و فنی–مهندسی دانشگاه برای مقطع دکتری در دو گرایش مرمت اشیاء و بنا پذیرش دانشجو نماید.