دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

مشخصات نشریه
صاحب امتیاز: حمید ملکیان
مدیر مسئول: حمید ملکیان
سردبیر: حمید ملکیان
سال تاسیس: ۱۳85
زبان: فارسی
موعد انتشار : دوفصل‌نامه‌
آدرس وب سایت رسمی:
آدرس پستی نشریه: تهران بلوار ایت الله کاشانی، خیابان سازمان برنامه شمالی، چهارم شرقی شماره 8 ساختمان سعید واحد 23
پست الکترونیکی:
تلفن مستقیم دفتر نشریه: 44108939-021

شماره‌های افزوده‌شده: