دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی

مشخصات نشریه
صاحب امتیاز: دانشکده‌ی هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیر مسئول: مسعود باقرزاده کثیری
سردبیر: کمال‌الدین نیکنامی
سال تاسیس: ۱۳94
زبان: فارسی
موعد انتشار : دوفصل‌نامه
آدرس وب سایت رسمی: http://www.jra-tabriziau.ir/
آدرس پستی نشریه: تبریز خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای کاربردی، دفتر نشریه پژوهه باستان‌سنجی
پست الکترونیکی: jra[at]tabriziau.ac.ir
تلفن مستقیم دفتر نشریه: ۷۵۵۷-۵۲۹-۰۴۱۳

شماره‌های افزوده‌شده: