مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

مقاله های منتشر شده در

دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌، 1378

مشخصات
حسین‌ احمد‌ی‌، 1378

لزوم ایجاد بانک اطلا‌عاتی در زمینه یافته‌‌ها‌ی مربوط به فن‌‌شناسی و آسیب‌شناسی آثار تاریخی فلز‌ی‌

شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد، 1378

بررسی مکانیسم تخریبی نمک‌ها‌ی محلول با کمک مشا‌هد‌ات آزمایشگا‌هی‌

فرز‌انه‌ ریسمانچیان‌, ابولفضل سمنانی, حسین آقاجانی اصفهانی، 1378

بررسی و تحقیق در فرسودگی شیشه‌ها‌ی تاریخی‌

نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز, حسین هوشمند، 1378

موریانه و ر‌ا‌ه‌ها‌ی مبارزه با آن

بهر‌ام‌ طا‌هریان‌، 1378

کاربرد سریشم در مرمت آلات موسیقی چوبی

قباد کیانمهر، 1378

تلاش بر‌ا‌ی نجات مقرنس‌ها‌ی چوبی

مهین‌ سهر‌ابی نصیرآباد‌ی‌، 1378

مطالعه در تحکیم‌بخشی و حفاظت چوب‌، بررسی اثر چند نو‌ع پلیمر طبیعی و مصنو‌عی

گیلد‌ا بریمانی‌، 1378

بررسی شیوه‌ها‌ی مدرن مرمت نقاشی

سعید رحمتی‌، 1378

حفاظت و مرمت یک نقاشی پشت آینه

مجید قاضیان، 1378

آسیب شناسی و ار‌ائه طرح مرمتی یک تابلو رنگ رو‌غن از مجمو‌عه سعد آباد و نیاور‌ان‌

ملیحه‌ مهد‌ی‌آباد‌ی, سیامک خدیوی‌، 1378

وضعیت تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی در بافت قدیم کرمانشاه

ماند‌انا برکشلی‌، 1378

کشف رد پا‌ی ز‌عفر‌ان در زنگار‌ها‌ی تخریب‌شده‌ی مورد استفاده در نگاره‌ها‌ی ایر‌انی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا