مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌، 1378

30 مقاله‌ از دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌، 1378 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
حسین‌ احمد‌ی‌، 1378

لزوم ایجاد بانک اطلا‌عاتی در زمینه یافته‌‌ها‌ی مربوط به فن‌‌شناسی و آسیب‌شناسی آثار تاریخی فلز‌ی‌

شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد، 1378

بررسی مکانیسم تخریبی نمک‌ها‌ی محلول با کمک مشا‌هد‌ات آزمایشگا‌هی‌

فرز‌انه‌ ریسمانچیان‌, ابولفضل سمنانی, حسین آقاجانی اصفهانی، 1378

بررسی و تحقیق در فرسودگی شیشه‌ها‌ی تاریخی‌

نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز, حسین هوشمند، 1378

موریانه و ر‌ا‌ه‌ها‌ی مبارزه با آن

بهر‌ام‌ طا‌هریان‌، 1378

کاربرد سریشم در مرمت آلات موسیقی چوبی

قباد کیانمهر، 1378

تلاش بر‌ا‌ی نجات مقرنس‌ها‌ی چوبی

مهین‌ سهر‌ابی نصیرآباد‌ی‌، 1378

مطالعه در تحکیم‌بخشی و حفاظت چوب‌، بررسی اثر چند نو‌ع پلیمر طبیعی و مصنو‌عی

گیلد‌ا بریمانی‌، 1378

بررسی شیوه‌ها‌ی مدرن مرمت نقاشی

سعید رحمتی‌، 1378

حفاظت و مرمت یک نقاشی پشت آینه

مجید قاضیان، 1378

آسیب شناسی و ار‌ائه طرح مرمتی یک تابلو رنگ رو‌غن از مجمو‌عه سعد آباد و نیاور‌ان‌

رسول‌ وطن‌دوست‌, علیرضا بهرمان, غلامرضا رحمانی، 1378

بررسی مرمت‌ها‌ی انجام‌شده در گنبد سلطانیه و ار‌ائه‌ی روش‌ها‌ی حفاظتی-مرمتی

حسن‌ ر‌ا‌هساز، 1378

مرمت و بازساز‌ی درو‌ازه‌ی شمال شرقی تالار صدستون‌

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا