دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مشخصات نشریه
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویان دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول: مهدی رازانی
سردبیر: شورای سردبیران
سال تاسیس: ۱۳۸۳ دوره جدید ۱۳۸۷
زبان: فارسی
طراح لوگوی اصلی: رسول خسروی
طراح تارنمای نشریه: نسترن سعادتی
موعد انتشار : دوفصل‌نامه
آدرس وب سایت رسمی: http://93.126.25.7/index.php/fa/rsch
آدرس پستی نشریه:
پست الکترونیکی: nashriyeh@aui.ac.ir
تلفن مستقیم دفتر نشریه:

شماره‌های افزوده‌شده: