دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 5، بهار و تابستان 1394

لیست مقاله‌ها:

احد نژاد‌ ابراهیمی ، فرزین حق‌پرست، سلوی کی‌نژاد
الگو واره‌های نظری حفاظت و نگهداری از خانه‌های فرهنگی- تاریخی دوره قاجار تبریز


اعظم رمضانی چرمینه
مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین


سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی


علی نوراللهی
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.)


رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود


ایوننیس لیریتزیس، نیکولائوس لاسکاریس
پنجاه سال کاربرد سالیابی هیدراته‌شدن ابسیدین در باستان‌شناسی
ترجمه‌ی نگار کاظمی‌پور


میترا آزاد، محمود ستایش مهر، مهدی سلطانی محمدی
بررسی و نقد احیای خانه‌ی تاریخی سید رسول حسینی مجموعه‌ی عمارت خان خوراسگان با تاکید بر هویت تاریخی آن