دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی جدید، سال چهارم، شماره‌ی 8، پاییز و زمستان 1395

لیست مقاله‌ها:

زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏
مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی


طاهره پورمحمد‎ ‎‏ ‏، علی نعمتی بابایلو
مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی


سمیه شهری
نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏


علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی
نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری


رابرت والر
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه
ترجمه‌ی مریم دلگشا عبدالملکی‏