پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی‏

به سال 1351 هسته‌ی اولیه‌ی بخش حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی در مرکز سابق باستان‌شناسی ایران به وجود آمد. سالها پس از آن (1369) با هدف اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه میراث فرهنگی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی و تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد، آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی آغاز به کار نمود. در سال 1374 و با گسترش دامنه‌ی فعالیت آن، این آزمایشگاه به مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی- فرهنگی تبدیل گردید که در سال 1375 با تشکیل پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، این مرکز به یکی از پژوهشکده‌های آن (مرکب از سه گروه پژوهشی، شناخت مواد و تکنولوژی، سالیابی و محیط و سیاستهای عمومی و امور نظارتی) بدل گشته و به پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی تغییر نام یافت. با انتقال پژوهشکده به ساختمان جدید در سال 1384 و گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های آن به تدریج گروه‌های مرمتی و پژوهشی به آن افزوده شده است. برگزاری همایش‌های حفاظت و مرمت یکی از فعالیت‌های پژوهشکده می‌باشد که ‏مقاله‌های ارائه شده در این همایش‌ها توسط پژوهشکده و در قالب مجموعه ‏مقالات به چاپ رسیده اند. ‏

(لینک پژوهشکده)

مجموعه مقالات ثبت‌شده در سوشیانت ‏: