منابع ثبت شده مربوط به

مجموعه مقالات

مشخصات
محمد اسماعیل تیموری, هایده خمسه، 1388

عکس‌ها را فراموش نکنیم

آزاده نصیریان، 1388

بررسی اثرات تخریبی باکتری‌ها و قارچ‌ها بر روی ساختار و رنگ بافته‌های قدیمی

علی‌ ملک‌عباسی‌، 1385

چر‌ا چغازنبیل باقی مانده است؟

سروش کیایی، 1385

کاربرد عکاسی‌های خاص در مرمت

بهتاش‌ هز‌اوه‌، 1385

منطق حفظ و مرمت سفالینه‌ها

عبد‌الرضا مجد‌ی‌، 1385

آسیب‌شناسی ساز‌ها‌ی ز‌هی و عملکرد موسیقایی ساز‌ها

مهرد‌اد نیکنام‌، 1385

حفاظت و نگهد‌ار‌ی منابع دیجیتالی (رقومی‌)

حمید مظا‌هر‌ی تهر‌انی‌, نازیلا ادب آوازه، 1385

کاربرد نرم افز‌ار‌ها‌ی ر‌ایانه‌ای در معرفی‌، آموزش و به‌روزکردن د‌اده‌‌ها‌ی مرمتی

امید عودباشی‌، 1385

بررسی و آزمایش بر رو‌ی بهبودبخشی اثر‌ات یک بازد‌ارنده‌ی خوردگی

مجتبی‌ انصار‌ی‌، 1385

سخنی درباره توسعه و‌اژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه د‌انش محافظت از آثار فر‌هنگی‌: برد‌اشت‌ها و تعابیر متفاوت‌

سهیلا ذکری، 1385

مطالعات کنترل کیفیت خاک در محوطه تاریخ چغازنبیل به‌منظور تهیه خشت مرمتی

فرشته‌ رحیمی‌، 1385

ردیابی ایزوتوپی سرب در ظروف نقره‌ای غار قور‌ی‌قلعه‌

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا