مجموعه مقالات

مشخصات
خسرو فری, نادره شجاع‌دل، 1388

مرمت و حفاظت پیشگیرانه از محراب مسجد جامع ارومیه

آزاده نصیریان، 1388

بررسی اثرات تخریبی باکتری‌ها و قارچ‌ها بر روی ساختار و رنگ بافته‌های قدیمی

علی‌ ملک‌عباسی‌، 1385

چر‌ا چغازنبیل باقی مانده است؟

سروش کیایی، 1385

کاربرد عکاسی‌های خاص در مرمت

بهتاش‌ هز‌اوه‌، 1385

منطق حفظ و مرمت سفالینه‌ها

عبد‌الرضا مجد‌ی‌، 1385

آسیب‌شناسی ساز‌ها‌ی ز‌هی و عملکرد موسیقایی ساز‌ها

مهرد‌اد نیکنام‌، 1385

حفاظت و نگهد‌ار‌ی منابع دیجیتالی (رقومی‌)

حمید مظا‌هر‌ی تهر‌انی‌, نازیلا ادب آوازه، 1385

کاربرد نرم افز‌ار‌ها‌ی ر‌ایانه‌ای در معرفی‌، آموزش و به‌روزکردن د‌اده‌‌ها‌ی مرمتی

امید عودباشی‌، 1385

بررسی و آزمایش بر رو‌ی بهبودبخشی اثر‌ات یک بازد‌ارنده‌ی خوردگی

هاد‌ی‌ خورشید‌ی‌، 1385

جایگاه شناخت فنی در مرمت آثار تاریخی

سیامک‌ علیز‌اده‌، 1385

اصالت‌، حفاظت و پست مدرنیسم‌

مجتبی‌ انصار‌ی‌، 1385

سخنی درباره توسعه و‌اژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه د‌انش محافظت از آثار فر‌هنگی‌: برد‌اشت‌ها و تعابیر متفاوت‌

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا