مهرناز آزادی
آشنایی با “مؤسسه‌ی موزه ملی هند” پیش‌گام و کم‌نظیر در موزه‌داری و مرمت
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385


دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: