طاهره سلیمی مرند، محمد ربانی، هایده خمسه، صدیقه روحی

بررسی تغییرات ساختار سه نمونه کاغذهای اسنادی قبل و بعد از ضد عفونی (اتیل اکساید و تیمول) به روش اسپکتروسکپی مادون قرمز


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی نهم، پاییز و زمستان 1389، صص 109-112

زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، آسیب‌شناسی آثار، مواد و روش‌های مرمتی

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا