مسلم میش‌مست‌نهی، عباس عابد اصفهانی
بررسی تکنیک ساخت آینه و آینه‌کاری در تزیینات معماری ایران (با نگاهی ویژه به اصفهان دوره‌ی صفوی)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386

چکیده: این پژوهش با بررسی رد پای تکنیک ساخت آینه در اشعار فارسی آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که ابیات‌ شاعران توانای پارسی چگونه می‌توانند روشن‌گر تاریخ صنعت و فن‌آوری دوره‌های مختلف باشند. سپس به‌ بررسی تاریخچه‌ی آینه‌های شیشه‌ای از صیدا در لبنان امروزی در قرون اولیه میلادی تا ونیز، در ایتالیای دوره‌ی‌ رنسانس و اصفهان عصر صفوی می‌پردازد و در ادامه، انواع آینه‌های شیشه‌ای را برحسب لایه‌های بازتاباننده‌ی‌ گوناگون آنها دسته‌بندی می‌کند و نحوه‌ی ساخت اولین گروه آینه‌های شیشه‌ای وارداتی از اروپا یعنی آینه‌های‌ جیوه‌ای را با مشابه‌سازی یک نمونه بیان می‌کند. پس‌ازآن با برشمردن تفاوتها، روش شناسایی آینه‌های شیشه‌ ای را از یکدیگر توضیح می‌دهد و درنهایت به بررسی مختصر تنیک‌های آینه‌کاری اجرا شده با هر نوع آینه‌ی‌ شیشه‌ای اشاره‌ی مختصری می‌کند.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: