فرح‌سادات مدنی، رسول وطن‌دوست، محمد قهری

تاثیر محیط کم اکسیژن در ضد عفونی آثار کاغذی (آنوکسی نیتروژن)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

در این تحقیق که برای اولین بار در ایران به تجربه درآمده است، محیط کم‌اکسیژن به عنوان روشی‌ جایگزین برای روش‌های بخوردهی سنتی در مقابله با میکرو ارگانیسم‌ها و عوامل بیولوژیکی و بررسی تأثیر آن در کنترل فعالیت میکروبی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پنج‌گونه قارچ شایع در آثار کاغذی (آسپرژیلوس، پنیسیلیوم، آلترناریا، کلادوسپوریوم و رایزوپوس) و چند نمونه کاغذ آلوده به قارچ‌ تحت شرایط محیطی کنترل شده برای مدت زمان مشخصی در محیط گاز بی‌اثر نیتروژن قرار گرفتند. نتایج‌ نشان می‌دهد که شرایط کم‌اکسیژنی موجب توقف رشد کلنی‌ها در همه‌ی‌ گونه‌ها شده است، اما زنده‌ ماندن و رشد مجدد بخش زایشی یا هاگ‌ها پس از خارج شدن از شرایط کم‌اکسیژنی بسته به گونه قارچی، متفاوت بوده است.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا