پی.یان کنی‌هلم

تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی


ترجمه‌ی معصومه فمی تفرشی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388
چکیده:

بسیاری نقاشی‌های اروپایی بر روی تخته‌های چوبی سخت یا الوار‌ها نقاشی شده اند، نوعاً چوب بلوط برای نقاشی‌های هلندی. معمولاً چوب به صورت شعاعی شکافته می‌شود، در شرایط ایده آل، یک توالی از حلقه‌های رشد سالیانه از عمق تا پوست درخت نشان داده می‌شود. این توالی‌ها سپس توسط Dendrochronologist یکی در مقابل دیگری تنظیم و با توالی رشدی که تاریخ زندگی درخت را نشان می‌دهد، مقایسه شده اند. تاریخ‌های مطلق می‌تواند بدین گونه برای حلقه‌های سالیانه‌ی خاص تعیین شوند. گاهی اوقات منشاء زمین‌شناختی یک الوار می‌تواند به خوبی شرح داده شود.


زیرشاخه: باستان‌سنجی، چوب، نقاشی، نقاشی روی زمینه‌های مختلف
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا