فریبا مجیدی

حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386
چکیده:

در سال ۱۳۷۸ در هنگام اولین فصل کاوش در محوطه باستانی مسجد کبود تبریز تعدادی گور مربوط به عصر آهن‌ کشف شد. یکی از گورها حاوی دو اسکلت بود که به‌طور کامل بلوک‌برداری شد و به موزه ملی تبریز انتقال یافت. در سال ۱۳۷۹ نیز برای اولین بار در ایران اندیشه ایجاد یک سایت-موزه‌ [محوطه مسجد کبود تبریز] شکل گرفت. حفظ این محوطه برای باستانشناسی ایران و منطقه حائز اهمیت بسیاری است، زیراکه این محوطه به علت وجود دوره‌های‌ مختلف از اواسط هزاره دوم تا دوره اسلامی، تفاوت‌های ویژه‌ای با محوطه‌های دیگر دارد. موقعیت و اهمیت این محوطه‌ سبب شده است تا آنرا به‌همان‌صورتی‌که هست،به عنوان یک سایت-موزه حفظ نمود لذا اسکلت‌های‌ بدست‌آمده در همان محل،حفظ و نگهداری شدند. در این مقاله، به مناسبت تأسیس چنین سایت موزه‌ای، به مسئله حفاظت و مرمت استخوان‌های به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی می‌پردازیم.


زیرشاخه: آثار طبیعی، حفاظت حین کاوش، حفاظت و باستان‌شناسی، نمونه‌های انسانی، جانوری و گیاهی
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا