فریبا مجیدی
حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386

چکیده: در سال 1378 در هنگام اولین فصل کاوش در محوطه باستانی مسجد کبود تبریز تعدادی گور مربوط به عصر آهن‌ کشف شد. یکی از گورها حاوی دو اسکلت بود که به‌طور کامل بلوک‌برداری شد و به موزه ملی تبریز انتقال یافت. در سال 1379 نیز برای اولین بار در ایران اندیشه ایجاد یک سایت-موزه‌ [محوطه مسجد کبود تبریز] شکل گرفت. حفظ این محوطه برای باستانشناسی ایران و منطقه حائز اهمیت بسیاری است، زیراکه این محوطه به علت وجود دوره‌های‌ مختلف از اواسط هزاره دوم تا دوره اسلامی، تفاوت‌های ویژه‌ای با محوطه‌های دیگر دارد. موقعیت و اهمیت این محوطه‌ سبب شده است تا آنرا به‌همان‌صورتی‌که هست،به عنوان یک سایت-موزه حفظ نمود لذا اسکلت‌های‌ بدست‌آمده در همان محل،حفظ و نگهداری شدند. در این مقاله، به مناسبت تأسیس چنین سایت موزه‌ای، به مسئله حفاظت و مرمت استخوان‌های به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی می‌پردازیم.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: